Make your own free website on Tripod.com

学生人数

年级 男生 女生 总数  

班级

 

马来学生 华人学生 马来学生 华人学生 男生 女生
1 1 11 5 12 5 1
2 1 11 7 12 7 1
3 8 1 8 8 9 1
4 2 10 7 12 7 1
5 1 12 4 13 4 1
6 10 1 4 10 5 1
总数 5 62 2 35 67 37 6

    全校总人数 = 104人

 

agbttn3.gif (2992 bytes)  回主页

董事会   agback.gif (1338 bytes)  rainbow2.gif (2709 bytes)     ararrow.gif (5402 bytes)   检定考试成绩